Dekor

PL EN DE

40LAT

Ogólne warunki techniczne dostaw

1.    Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego składania zamówienia zawierającego: nazwę lub kod etykiety, ilość, cenę jednostkową, termin i miejsce dostawy lub odbioru, uzgodniony termin płatności. Zamówienie potwierdza pisemnie Dostawca chyba, że strony ustalą inaczej.    

2.    Projekty etykiet w postaci elektronicznej strony uważają za kopie, których zwrot może nastąpić na pisemny wniosek Odbiorcy w terminie nie krótszym niż 5 dni.    

3.    Integralną częścią zamówienia złożonego przez Odbiorcę jest dokument o nazwie Konfekcjonowanie,
w którym Odbiorca deklaruje sposób ułożenia etykiet na wstędze, wymiary konfekcjonowanej rolki oraz potwierdza parametry etykiety.

4.    Wzorcem do drukowania nowej etykiety jest pisemnie zaakceptowany przez Odbiorcę proof cyfrowy.    

5.    Wzorcem do drukowania etykiety wznawianej jest wydrukowana etykieta z poprzedniego wydania, pisemnie zaakceptowana przez Odbiorcę.    

6.    Wszelkie zmiany dokonywane są za pisemną zgodą Odbiorcy.    

7.    Z przyczyn technologicznych różnica w ilości może wynosić ±5% zamówienia.    

8.    Etykiety należy przechowywać w temperaturze 15-25 °C i wilgotności 40-60%. Etykietowanie odbywa się
w tych samych warunkach.    

9.    Inne warunki etykietowania i przechowywania zaetykietowanych produktów Odbiorca zobowiązany jest zdefiniować przy składaniu pisemnego zamówienia i przy wznowieniu np. niska temperatura, gorące opakowania, wilgotne powierzchnie, głębokie mrożenie.    

10.    Zaetykietowane produkty przechowuje się warunkach podanych w pkt.8.      

11.    Etykiety nie mogą być poddawane bezpośredniemu działaniu promieni słonecznych, w innym przypadku Odbiorca zobowiązany jest zaznaczyć na etapie zapytania ofertowego adnotację „użyć farb o podwyższonej odporności na światło”.    

12.    Dostawca udziela 6. miesięcznej gwarancji na prawidłową aplikację etykiet do parametrów specyfikowanych przez producenta materiału samoprzylepnego.    

13.    Reklamację widocznych wad Odbiorca składa w terminie do 14. dni od daty dostawy wraz z dowodem wady, którego brak czyni reklamacje bezzasadną.    

14.    Reklamację ukrytych wad Odbiorca składa w terminie do 60. dni od daty dostawy wraz z dowodem wady, którego brak czyni reklamacje bezzasadną.        

15.    Reklamacje rozpatrywane są pisemnie, w możliwie najkrótszym terminie, nieprzekraczającym 14.dni
od daty otrzymania formalnego zgłoszenia i dostarczenia próbki reklamowanej partii etykiet. Termin ten może ulec zmianie, w przypadku konieczności wykonania dodatkowych ekspertyz. Koszt nieuznanej reklamacji ponosi Odbiorca    

16.    Dostawca pisemnie bezzwłocznie informuje Odbiorcę o każdej zmianie statusu reklamacji.     

17.    Reklamacje, w których wada dotyczy 2% ilości dostarczonych etykiet dostawy nie są uwzględniane.    

18.    Wymiary kodów kreskowych muszą być zgodne z obowiązującą normą i za ich poprawność odpowiada Zamawiający    

19.    Tolerancje do drukowania etykiet nakładowych:

  • Pasowanie kolorów 0,3 mm
  • Dopuszczalne drobne defekty, które nie są widoczne z odległości 1 m dla nieuzbrojonego oka, wynikające z technologii drukowania nakładu, mimo zaangażowania najwyższej staranności zawodowej
  • Współczynnik połysku lakieru minimum 50 wg wskazania Picogloss model 560 (Erichsen)
  • Odporność na ścieranie warstwy lakieru: 20 prób wykonanych urządzeniem Ugra Abrasion Tester
  • Dokładność wykrawania 0,5 mm dla etykiet o wymiarach do 30x30 mm i 1 mm dla etykiet większych
  • Dopuszczalna różnica barw dla kolorów Pantone pomiędzy wzorcem, a drukiem nakładowym w miejscach         pełnego krycia ∆Ecmc ≤ 3

 

print

Klienci

carrefour danone roleski champion biedronka